Showing 1 – 20 of 20
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
  • Proceedings Article January 01, 2010

    Yan Liu; Aiju Li; Mingda Song; Shugen Xu; Yuliang Cui; Xiao Yuan; Mengli Li; Weiqiang Wang

    Proc. ASME. 49248; ASME 2010 Pressure Vessels and Piping Conference: Volume 5:265-274.January 01, 2010
    PVP2010-25855
    doi: 10.1115/PVP2010-25855